Searching for real estate property, house or new home

Boliglejeret

Boliglejeret er en kompleks lovgivning, der er kendetegnet ved politiske kompromisser, særregler og undtagelser, der ikke altid virker logiske.

 

Morgen Grauholm Advokatfirma er specialiseret i at yde rådgivning indenfor alle områder og aspekter af boliglejeret og bistår såvel med rådgivning som med håndtering af tvister ved huslejenævn, domstole samt voldgift.

 

Rådgivningen kan blandt andet omfatte

 • udarbejdelse af lejekontrakter, husorden m.v. samt bistand ved indgåelse af andre aftaler mellem udlejere og lejere,
 • bistand til konflikthåndtering og forligsmæssige løsninger,
 • varetagelse af tvister om lejens størrelse, ophævelse, opsigelse, forbrugsregnskaber, overtrædelse af god skik og orden, fraflytning m.v.,
 • varetagelse af sager vedrørende betalingsmisligholdelse og udsættelsesforretninger, samt
 • lejeretlig due diligence ved køb af udlejningsejendom.

Erhvervslejeret

Uanset at der er høj grad af aftalefrihed indbygget i erhvervslejeloven, indeholder lovgivningen ufravigelige regler samt formkrav, hvis manglende overholdelse kan medføre ugyldighed. Derudover er lovgivningen generelt rig på faldgrupper for både udlejere og lejere, hvilket skaber behov for professionel rådgivning, da selv små fejl kan koste dyrt.  

 

Morgen Grauholm Advokatfirma tilbyder specialiseret rådgivning om alle aspekter indenfor erhvervslejeretten både før lejemålets ikrafttræden, under lejemålets beståen samt efter lejemålets ophør.

Vores bistand omfatter blandt andet

 

 • udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter, grundlejekontrakter, allonger m.v.
 • rådgivning om samt varetagelse af tvister under lejeforholdets beståen, f.eks. om uenighed om forpligtigelser til løbende vedligeholdelse og fornyelse, mangler ved det lejede, forbrugsregnskaber, anvendelse samt adgangen til fremleje,
 • rådgivning om samt varetagelse af tvister vedrørende lejeregulering til markedsleje,
 • rådgivning om samt varetagelse af tvister om afståelse, om opsigelser/ophævelser, om en erhvervsbeskyttet lejers krav på erstatning og kompensation for goodwill ved udlejers opsigelse,
 • Udsættelsessager og fraflytningstvister vedrørende lejers forpligtigelser til istandsættelse ved fraflytning, samt
 • Lejeretlig due diligence.
Real estate agent with house model and keys for financial or loan
Cityscape of Copenhagen

Køb & salg af fast ejendom

Morgen Grauholm Advokatfirma bistår både købere og sælgere ved overdragelse af fast ejendom, uanset om dette sker som en aktivhandel (hvor ejendommen overdrages) eller som en selskabsoverdragelse, hvor det er selskabets kapitalandele, der overdrages. 

 

Vi bistår ved alle typer overdragelser, f.eks. ved overdragelse af boligudlejningsejendomme, erhvervsudlejningsejendomme, blandede udlejningsejendomme, produktionsbygninger m.v.

Omfanget af den konkrete rådgivning afhænger af den enkelte ejendoms type og forhold, men kan blandt andet omfatte

 

 • forhandling om samt udarbejdelse af fortrolighedsklausul,
 • due diligence af ejendommens forhold, f.eks. servitutter, miljøforhold, planforhold, BBR-oplysninger,
 • lejeretlig due diligence med gennemgang af lejekontrakter, lejeniveau, vedligeholdelseskonti, GI-forhold, vilkår samt vurdering af risici og potentiale,
 • vurdering af skat og momsforhold (ofte i samarbejde med revisor)
 • udarbejdelse af overdragelsesaftale,
 • gennemførelse af tilbudspligt i henhold til lejelovens regler, samt
 • berigtigelse med tinglysning, refusionsopgørelse m.v.

Entrepriseret

Byggeprojekter er ofte kendetegnet ved, at der er foretaget store investeringer samt at projektet strækker sig over en længere periode, hvor effektiv styring og koordinering er afgørende for at få det hele til at gå op i en højere enhed.

 

Uanset projektets størrelse og kompleksitet kan der selv for det bedste team opstå udfordringer, som kan være vanskelige at løse.

 

Morgen Grauholm Advokatfirma bistår byggeriets parter i hele byggesagens forløb, herunder med at få løst konflikter så tidligt som muligt, så en uenighed ikke bliver til en langvarig og kostbar konflikt. 

Morgen Grauholm Advokatfirma bistår entreprenører, arkitekter, ingeniører, m.fl. lige fra projektstadiet, over udførelsesfasen til aflevering og eventuelle efterfølgende rets- og voldgiftssager.

 

Vores rådgivning og bistand omfatter blandt andet

 

 • varetagelse af forhandlinger om vilkårene for kontraktgrundlaget,
 • rådgivning om betydningen af vedtagelse eller fravigelse af byggeriets standardiserede regler,
 • udarbejdelse af entreprisekontrakter samt særlige / generelle betingelser,
 • bistand ved konflikter om f.eks. ekstraarbejder, forsinkelse, standsning, ophævelse, fristforlængelser, dagbodskrav m.v.
 • bistand ved tvister om mangler ved materialer, udførelse og/eller projektering,
 • bistand til konfliktløsning herunder ved mægling, bevisoptagelse i form af syn og skøn, stadeopgørelse og sagkyndig beslutning,
 • varetagelse af tvister ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg samt ved de almindelige domstole, samt
 • rådgivning i forbindelse med en aktørs insolvens og eventuelle rekonstruktion eller konkurs.
Construction site with crane
Cityscape of Copenhagen

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom er i retlig henseende, forhold hvor ejendommen på baggrund af købers undersøgelser, ejendommens alder og stand samt aftalen mellem parterne er ringere, end køber med rimelighed kunne forvente.

 

Morgen Grauholm Advokatfirma bistår både købere og sælgere ved tvister om mangler ved fast ejendom og yder blandt andet bistand til den indledende fase, hvor der kan være tvivl om, hvem der skal kontaktes, hvem der skal reklameres overfor m.v.

 

Vi udarbejder reklamationsskrivelser for købere og svarer på reklamationsskrivelser på vegne af sælgere.

 

Vi varetager desuden syn og skøn, isoleret bevisoptagelse samt retssager.   

Projektudvikling af fast ejendom

Projektudvikling af fast ejendom er ejendomsudvikling i spændingsfeltet mellem jura og forretning og findes i mange varianter. Kendetegnet er, at projektet på en eller anden måde medfører en ændret anvendelse af en fast ejendom og en øget værdi.

 

Projektudvikling er i berøring med mange juridiske områder og det er derfor vigtigt, at man som udvikler kan bevare overblikket og kender de juridiske spilleregler.

                       

Morgen Grauholm Advokatfirma bistår i tæt samarbejde med vores kunder med projektudvikling af fast ejendom og vi er med fra idéfasen, over projekteringsfasen, udførelsesfasen til helt eller delvist salg eller bistand til indgåelse af aftaler om drift af projektet. 

Miniature buildings, real estate
keys on wooden table background. rent sell buy apartment estate business

Lejefogedsager

Morgen Grauholm Advokatfirma bistår udlejere med gennemførelse af lejefogedsager på grund af en lejers betalingsmisligholdelse.

 

Vi varetager gerne den indledende proces med fremsendelse af påkravsskrivelse og ophævelse, og sikrer, at alle formkrav, herunder specifikationskravet, er opfyldt.

 

Vi gennemfører også sager i fogedretten om ophævelse på andet grundlag end betalingsmisligholdelse, såfremt det vurderes, at misligholdelsen er så væsentlig, at fogedretten vil udsætte lejeren uden en dom.

Inkasso

Har din virksomhed langsomme eller dårlige betalere?

 

Hos Morgen Grauholm Advokatfirma bistår vi erhvervslivet med inkasso og den retslige inddrivelse af økonomiske krav.

 

Vores bistand kan blandt andet bestå af:

 

 • Udarbejdelse af rykkerskrivelser
 • Udarbejdelse af inkassoskrivelser
 • Udarbejdelse af betalingspåkrav eller inkassostævning
 • Varetagelse af retssager om inkassokrav
 • Tvangsfuldbyrdelse af krav ved fogedretten
 • Vejledning og sparring om tiltag, der kan minimere antallet af dårlige betalere og gøre rykkerproceduren mere effektiv.
Money, coin, time saver. Business concept. Crisis, devaluation, save money.
Rear view of a small statue of Lady Justice

Retssager & Voldgift

Morgen Grauholm Advokatfirma har rig erfaring fra landet retssale, hvor vi repræsenterer vores kunder i tvister ved byretter, landsretter samt voldgiftsretter.  

 

Fra sagens start lægger vi vægt på at få lagt den rigtige strategi for sagens håndtering, herunder i forhold til eventuel bevisførelse ved syn og skøn, indkaldelse af vidner m.v.

 

Vi påtager os gerne retshjælpssager.