Happy couple is outdoors laying down on the ground

Ugifte samlevende

Det er en udbredt misforståelse, at ugifte samlevende par arver hinanden. Uanset hvor mange år samlivet måtte have eksisteret, opnår ugifte samlevende aldrig arveret efter hinanden, medmindre der bliver oprettet et testamente. Dette gælder også, selvom parret har børn sammen.

 

Ejer et ugift par en fælles bolig uden at have oprettet testamente, vil førstafdødes livsarvinger arve førstafdødes andel af huset. Dette kan i nogle situationer gøre det umuligt for længstlevende at blive boende i boligen.

 

Morgen Grauholm Advokatfirma anbefaler, at ugifte par sikrer hinanden ved oprettelse af testamente, eventuelt ved et udvidet samlevertestamente.  

 

Et udvidet samlevertestamente stiller i de fleste henseender parret arvemæssigt som ægtefæller, idet reglerne om at sidde i uskiftet bo dog ikke kan benyttes, ligesom arveafgiftsreglerne er mere gunstige for ægtefæller.

 

Kontakt Morgen Grauholm Advokatfirma for at få en løsning, der er skræddersyet til jeres situation og ønsker.

Testamenter & børnetestamenter

De fleste kan have glæde af at oprette et testamente, også selvom de ikke har en stor formue. 

 

Ved dødsfald er udgangspunktet, at arven efter afdøde fordeles efter arvelovens regler. Med et testamente kan du få indflydelse på fordelingen af arven efter dig, idet du, med respekt af tvangsarvereglerne, kan fordele arven efter dine ønsker. Selvom du har både ægtefælle og børn, kan du selv bestemme over 75 % af arven.

 

Af fordele ved at oprette et testamente kan blandt andet nævnes muligheden for at gøre arven til dine børn for særeje, at tilgodese bestemte personer eller organisationer, ligesom du med et testamente kan undgå misforståelser hos dine efterladte om dine ønsker til arvens fordeling. 

Har du børn, kan du oprette et børnetestamente enten som et selvstændigt dokument eller som en del af et almindeligt testamente.

 

Et børnetestamente indeholder en tilkendegivelse af, hvem du/I ønsker skal have forældremyndigheden over barnet, hvis du/I dør, inden barnet fylder 18 år.

 

Det er særligt vigtigt at oprette et børnetestamente, hvis du er enlig forælder, da der i en sådan situation ikke automatisk vil være nogen, der vil få forældremyndigheden.

 

Har et forældrepar fælles forældremyndighed og dør samtidigt, vil Familieretshuset træffe afgørelse om, hvem der for fremtiden skal have forældremyndigheden over barnet.

 

Afgår en forælder ved døden og bor barnet hos den efterlevende forælder, vil forældremyndigheden automatisk blive overført til den efterlevende forælder.

 

Bor barnet derimod ikke hos den efterlevende forælder, har andre mulighed for at søge om forældremyndigheden hos Familieretshuset.

 

Indholdet af et børnetestamente indgår i den samlede vurdering hos Familieretshuset af, hvem der skal have forældremyndigheden, og et børnetestamente vil i de fleste tilfælde blive tillagt betydelig vægt. Familieretshuset er dog ikke bundet af indholdet, hvis testamentets indhold ikke vurderes at være det bedste for barnet.

Children with parents
Discussing paper agreement

Ægtepagter

En del ægtefæller ønsker – af vidt forskellige grunde – ikke, at der ved skilsmisse eller død skal være delingsformue (formuefællesskab), der ellers er lovgivningens udgangspunkt for ægtefæller.

 

En ægtepagt om særeje kan udarbejdes i forskellige varianter og angå hele eller dele af formuen.

 

Ægtepagt kan indgås både før og under ægteskabets beståen, skal være skriftlig og tinglyses for at være gyldig. Hvis et par ønsker at få lavet en ægtepagt, anbefales det, at en ægtepagt bliver indgået forud for ægteskabets indgåelse.

 

Kontakt Morgen Grauholm Advokatfirma og få skræddersyet en ægtepagt, der passer til jeres ønsker og behov.

Skilsmisse & bodeling

Det er så yndigt at følges ad. Alligevel er der hvert år mellem 10.000 og 15.000 danske par, der bliver skilt.

 

En skilsmisse kan ikke bare have store personlige omkostninger. Det kan også have store økonomiske konsekvenser. Tilmed skal en række valg træffes i en tid, hvor konfliktniveauet kan være højt, idet en skilsmisse ofte ikke alene medfører uenighed om økonomi, bolig og bil, men også uenighed om f.eks. deleordning, forældremyndighed, samvær m.v.

 

Det er derfor vigtigt at kende reglerne og sine rettigheder.

 

Morgen Grauholm Advokatfirma guider dig sikkert gennem din skilsmisse fra A til Z og vi er din garanti for, at dine rettigheder respekteres. Vi bistår dig således ikke kun med bodelingen, men også ved uenighed om samvær, forældremyndighed m.v.

Domestic Quarrels. Cute infant baby boy sitting alone separately from arguing parents

Forældremyndighed, samvær & bopæl

Ved sager om børn, forældremyndighed, bopæl og samvær er der meget på spil for sagens parter og det er derfor vigtigt, at du fra sagens begyndelse får den rigtige rådgivning.

 

Morgen Grauholm Advokatfirma sikrer, at du under en tvist står bedst muligt både juridisk og strategisk.

 

Morgen Grauholm Advokatfirma anbefaler, at vi deltager i vejledningsmødet i Familieretshuset, idet vi derved får fuldt indblik i sagen og modpartens standpunkter og argumenter fra sagens start, hvilket er en stor fordel under en senere retssag. 

 

I en del tilfælde er en retssag den eneste vej. Morgen Grauholm Advokatfirma bistår dog også i mægling mellem forældre og indgåelse af forlig med holdbare løsninger.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du skulle blive syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. 

 

En fremtidsfuldmagt kan omfatte personlige og økonomiske forhold.

 

En fremtidsfuldmagt vil først kunne sættes i kraft og virke, hvis du ikke længere kan varetage dine forhold på de områder, som er omfattet af fremtidsfuldmagten. Det kan ske, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket eller lignende.

Morgen Grauholm tilbyder til rådgivning om fremtidsfuldmagter og udarbejder fremtidsfuldmagter til en attraktiv pris på 1.250 kr. inkl. moms. I prisen er indeholdt registrering i Tinglysningsrettens system. 

 

Når fremtidsfuldmagten er registreret hos Tinglysningsretten og den er underskrevet digitalt, er det et gyldighedskrav, at en notar mod et gebyr på 300 kr. efterfølgende påtegner fremtidsfuldmagten. Dette sker som det klare udgangspunkt ved fysisk fremmøde i skifteretten.

 

Skifteretten registrerer og gemmer herefter fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregistret.

close up of old man and young woman holding hands

Dødsbobehandling

Som efterladt og arving i forbindelse med et dødsfald er der meget at forholde sig til.

 

Hos Morgen Grauholm Advokatfirma er boet i trygge hænder. Vi sørger for at boet skiftes efter gældende principper samt at arvingerne tildeles deres retmæssige arv.

 

Vi står for al korrespondance med skifteretten, SKAT, arvinger m.fl., for at udarbejde åbningsstatus, for at alle frister overholdes og når boet er endelig opgjort, står vi for at udarbejde boopgørelse.

 

Morgen Grauholm Advokatfirma er medlem af mærkningsordningen Trygt Boskifte og som følge heraf følger vi konkrete retningslinjer udstedt af Danske Advokater og Advokatsamfundet.

 

For dig betyder det, at du er sikret en gennemsigtig, fair og tryg behandling af dit skifte fra start til slut.

Naboret

Idyllen på de danske villaveje spoleres ikke sjældent af nabostridigheder, der kan vise sig i mange former og foregå på mange stadier.

 

Morgen Grauholm Advokatfirma varetager nabotvister, uanset om det drejer sig om uenighed om hæk, hegn, skel, hævd eller ”den naboretlige tålegrænse”.

 

Uenigheder mellem naboer om hegn (f.eks. en hæk) afgøres i første instans af Hegnsynet, der er et nævn under kommunalbestyrelsen i alle landets kommuner. Hegnsynet kan kun træffe afgørelse om hegnet, hvis naboerne er enige om skellets placering.

En skelforretning foregår i skellet mellem to (eller flere) ejendomme og ledes af en landinspektør. Processen minder lidt om en retssag og parterne har mulighed for at afgive forklaring, indkalde vidner, fremlægge bevisligheder – f.eks. ældre kortmateriale, fotos m.v. – samt i øvrigt fremkomme med sine synspunkter.

 

En del skelforretninger angår også, hvorvidt den ene nabo har vundet hævd. For at vinde hævd skal en række betingelser være opfyldte, herunder skal den hævdudløsende råden være retstridig og brugen skal have været udøvet stadigt og regelmæssigt i hele hævdsperioden.

 

Hævdsperioden er enten 20 år (ordinær hævd) eller alderstidshævd, hvor hævdstiden ikke er fast, men hvor det er et krav, at ingen levende person kan huske, at det har forholdt sig anderledes.

 

I de fleste tilfælde vil der kunne opnås retshjælpsdækning til sager vedrørende nabotvister, herunder til hegnsyn og skelforretninger. Retshjælpsdækningen omfatter ikke alene advokatudgifter, men også f.eks. omkostningerne til en landinspektør.

 

Kontakt Morgen Grauholm Advokatfirma for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Man looking through binoculars over hedge
Plumbing issues

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom er i retlig henseende forhold, hvor ejendommen på baggrund af købers undersøgelser, ejendommens alder og stand samt aftalen mellem parterne er ringere, end køber med rimelighed kunne forvente.

 

Finder huseftersynsordningen anvendelse er sælger som udgangspunkt fri for ansvar, medmindre sælger har tilsidesat sin loyale oplysningspligt. Når huseftersynsordningen finder anvendelse, skal forholdet derimod anmeldes til ejerskifteforsikringen. Der kan i den forbindelse opstå uenighed med forsikringsselskabet om forholdet er dækningsberettiget, om skadeårsag(er), udbedringsmetoder, omfanget af dækning m.v.

Huseftersynsordningen anvendes kun undtagelsesvist ved salg af ejerlejligheder og finder ikke anvendelse på ejendomme med landbrugspligt. Derfor skal købers misligholdelsesbeføjelser i disse situationer rettes mod sælger, der har et almindeligt sælgeransvar.

 

Morgen Grauholm Advokatfirma bistår både købere og sælgere ved tvister om mangler ved fast ejendom og yder blandt andet bistand til den indledende fase, hvor der kan være tvivl om, hvem der skal kontaktes, hvem der skal reklameres overfor m.v. Vi udarbejder reklamationsskrivelser for købere og svarer på reklamationsskrivelser på vegne af sælgere. Vi drøfter dækning og udbedring med forsikringsselskaber og sikrer, at forsikringsselskaberne ikke uberettiget afviser dækning eller ikke tilbyder korrekt udbedring. Vi varetager desuden syn og skøn, isoleret bevisoptagelse samt retssager.

 

Kontakt Morgen Grauholm for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Lejeret

Efterspørgslen efter en lejebolig er steget gennem de sidste årtier og lejeboligen er i dag den mest udbredte boligform i Danmark. Samtidig skal udlejere og lejere navigere indenfor en kompleks lovgivning, der ikke er blevet mere nemmere af de lovændringer, der er blevet foretaget gennem årene.

 

Morgen Grauholm Advokatfirma har mange års erfaring med rådgivning af både udlejere og lejere om alle aspekter og sagstyper indenfor boliglejeret, herunder sager om lejens størrelse, forbrugsregnskaber, tidsbegrænsning, fremleje, bytte, mangler, kontraktsfortolkning, sager om opsigelse og ophævelse, betalingsmisligholdelse, vedligeholdelsesarbejder m.v.

 

I de situationer, hvor der ikke kan findes en mindelig løsning på en tvist, varetager Morgen Grauholm Advokatfirma tvister ved huslejenævn, boligretter samt landsretterne.

 

Kontakt Morgen Grauholm Advokatfirma for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Lady Justice statue in law firm office

Retsager & voldgift

Morgen Grauholm Advokatfirma repræsenterer kunder i tvister ved byretter, landsretter samt voldgiftsretter.

 

Fra sagens start lægger vi vægt på at få lagt den rigtige strategi for sagens håndtering, herunder i forhold til eventuel bevisførelse ved syn og skøn, indkaldelse af vidner m.v.

 

Vi påtager os gerne retshjælpssager.