Christiansborg Palace in Copenhagen, Denmark

Folketinget vedtager huslejeloft

Den 22. september 2022 vedtog Folketinget (L210) Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold (Loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset), med ikrafttræden den 30. september 2022.

Lovændringen indebærer, at udlejere i boliglejeforhold, hvor der i lejekontrakten er aftalt lejeregulering efter udviklingen i nettoprisindekset, som udgangspunkt ikke kan lade lejen stige med mere end 4 % i både 2022 og 2023.

Loven finder også anvendelse på de lejeforhold, hvor lejen før den 30. september 2022 er blevet reguleret efter nettoprisindekset, dog først fra det tidligste tidspunkt, hvor lejeaftalen efter lovens ikrafttræden kunne være bragt til ophør ved lejers opsigelse, det vil sige den 1. januar 2023. I disse situationer kan udlejer altså oppebære den høje leje til og med december 2022, men skal nedsætte lejen pr. 1. januar 2023.

De udlejere, der inden lovens ikrafttræden måtte have givet lejere rabat på huslejen i tilknytning til en lejeregulering efter nettoprisindekset, er ikke bundet af rabatten efter huslejeloftets implementering, hvilket sikrer, at udlejere ikke får lejereguleringen begrænset af både rabatten og huslejeloftet. I det omfang rabatten overstiger den reduktion i lejeregulering som huslejeloftet medfører, er udlejer dog forpligtet til at yde rabatten.

Hvis udlejer kan dokumentere, at lejen inkl. lejestigningen på 4 % ikke kan dække en stigning i ejendommens driftsudgifter sammenlignet med året før, er det – under visse betingelser – muligt at lade lejen stige med mere end 4 %.

Morgen Grauholm Advokatfirma mener, med respekt for den aktuelle energikrise og de udfordringer det giver, at huslejeloftet er unødvendig politisk indblanding i privatretlige aftaler mellem udlejere og lejere, at lovgivningen potentielt kan være at betragte som ekspropriation, samt at aftalen undergraver tilliden til investeringsmarkedet (og politikkerne). Har du spørgsmål til huslejeloftet, kan du kontakte advokat Thomas Morgen Grauholm på telefon 42 76 77 56 eller thomas@mglaw.dk.